Doorgaan naar Inhoud

Hoe we helpen een eerlijker en inclusievere samenleving te creëren

Gepubliceerd:

Gemiddelde leestijd: 7 minuten

Londen, 21 januari 2021. Unilever kondigde vandaag een uitgebreide reeks toezeggingen en acties aan om bij te dragen aan een evenwichtigere en sterker op integratie gerichte samenleving. Hiertoe verhoogt het bedrijf de levensstandaard in zijn hele waardeketen, creëert het kansen aan de hand van inclusiviteit en bereid het mensen voor op de toekomst van het werk.

A group of diverse people

Unilever’s belangrijkste toezeggingen omvatten:

  • Ervoor zorgen dat iedereen die rechtstreeks goederen en diensten aan het bedrijf levert tegen 2030 minimaal een fatsoenlijk loon of inkomen verdient
  • Tegen 2025 jaarlijks 2 miljard euro spenderen aan leveranciers die eigendom zijn van en beheerd worden door mensen uit ondervertegenwoordigde groepen
  • Baanbrekende nieuwe werkgelegenheidsmodellen voor onze werknemers implementeren en tegen 2030 10 miljoen jonge mensen essentiële vaardigheden aangeleerd hebben om hen voor te bereiden op de kansen op een baan

Alan Jope, CEO van Unilever, legt uit: “De twee grootste bedreigingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft, zijn klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Het afgelopen jaar is de sociale kloof zonder twijfel groter geworden. Er is een vastberaden en collectieve actie nodig om een samenleving op te bouwen die bijdraagt aan een beter levensonderhoud, diversiteit omarmt, talent koestert en kansen biedt voor iedereen.

“We zijn ervan overtuigd dat de acties die we ondernemen van Unilever een betere, sterkere onderneming maken. Een onderneming die klaar is voor de enorme maatschappelijke veranderingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben – veranderingen die alleen maar sneller zullen plaatsvinden. Zonder een gezonde samenleving zijn er ook geen gezonde bedrijven."

Een betere levensstandaard

Ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk loon of inkomen verdienen is een cruciale stap in de richting van een evenwichtigere en sterker op integratie gerichte samenleving. Dit stelt mensen in staat om zich een fatsoenlijke levensstandaard te veroorloven, die de basisbehoeften van een gezin dekt: voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding. Daarnaast omvat dit een voorziening voor onverwachte gebeurtenissen. Met een fatsoenlijk loon kunnen medewerkers volledig deelnemen aan hun gemeenschap. Dit helpt hen om de armoedecirkel te doorbreken

Bovendien is er een direct voordeel voor de economie wanneer mensen een fatsoenlijk loon of inkomen verdienen. Dit stimuleert de consumentenbestedingen, helpt bij het scheppen van werkgelegenheid, ondersteunt kleine bedrijven, vermindert het personeelsverloop en verbetert de arbeidsproductiviteit en -kwaliteit. Over het algemeen ontstaat door een fatsoenlijk loon of inkomen een opwaartse spiraal van economische groei.

Het is onze ambitie om de levensstandaard van laagbetaalde medewerkers wereldwijd te verbeteren. We willen er daarom voor zorgen dat iedereen die rechtstreeks goederen en diensten levert aan Unilever tegen 2030 minimaal een fatsoenlijk loon of inkomen verdient. Onze medewerkers krijgen al minimaal een fatsoenlijk loon.

We willen dat ook voor meer mensen buiten ons personeelsbestand bewerkstelligen, waarbij we ons vooral richten op de meest kwetsbare medewerkers in de industrie en de landbouw. We werken samen met onze leveranciers, andere bedrijven, overheden en NGO’s – door middel van inkoopprocedures, samenwerking en belangenbehartiging – om systemische veranderingen en een wereldwijde invoering van praktijken op het gebied fatsoenlijk loon teweeg te brengen.

Tegelijkertijd zullen we ook tegen 2025 5 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in onze waardeketen voor de detailhandel helpen hun bedrijf te laten groeien door hen toegang te geven tot vaardigheden, financiering en technologie. De KMO’s waarmee we samenwerken zijn vaak retailers die zelfstandige winkels, outlets en verkooppunten runnen, of micro-ondernemers die op straat of van huis tot huis verkopen. We geven hen de beschikking over digitale instrumenten, financiële inclusie en diensten, alsmede publiek-private partnerschappen die sociaal ondernemerschap ondersteunen. Zo willen we deze ondernemers helpen om hun bedrijf en hun inkomen te laten groeien.

Kansen creëren door inclusiviteit

Naast het verbeteren van de levensstandaard door middel van economische inclusie, is het ook van cruciaal belang dat we meer mogelijkheden creëren voor mensen uit ondervertegenwoordigde groepen – zowel binnen als buiten onze organisatie. Diversiteit op de werkplek leidt direct tot betere financiële prestaties, omdat dit innovatie, creativiteit en empathie bevordert.

Binnen onze organisatie zullen we aanvullend een evenwichtig beleid en processen implementeren om een inclusieve en diverse bedrijfscultuur te bewerkstelligen. We zijn er trots op dat we wereldwijd al een gelijk vrouw-man percentage in managementfuncties hebben bereikt, maar er is nog meer werk aan de winkel – voor vrouwen en voor andere mensen.

Door middel van een nieuwe Equity, Inclusion & Diversity-strategie nemen we barrières en vooroordelen bij de werving weg en leggen we onze leiders de verantwoordelijkheid op om al onze medewerkers te ondersteunen om uit te blinken in hun functie. Daarnaast streven we naar een personeelsbestand dat representatief is voor de bevolking in de landen waar we actief zijn.

Onze inspanningen om inclusie en diversiteit te stimuleren gaan verder dan onze mensen en onze eigen activiteiten, door onze toezegging om tegen 2025 jaarlijks €2 miljard te spenderen bij diverse leveranciers. Deze leveranciers bestaan uit kleine en middelgrote ondernemingen die eigendom zijn van en beheerd worden door vrouwen, etnische minderheden, mensen met een handicap en uit de LGBTQI+ gemeenschap.

Naast onze uitgaven zullen we deze bedrijven ondersteunen met een nieuw Supplier Development Programme dat toegang biedt tot vaardigheden, financiering en netwerkmogelijkheden. We zullen de diversiteit van leveranciers in onze hele waardeketen bevorderen, waarbij we onze leveranciers aanmoedigen om ook onder hun respectievelijke partners weer diversiteit te hebben.

We willen ook de kracht van onze merken en onze positie als de op één na grootste adverteerder ter wereld benutten om een verandering teweeg te brengen. We zullen meer advertenties publiceren met mensen uit verschillende groepen, zowel op het scherm als achter de camera. We zullen eraan bijdragen om de heersende stereotypen aan te pakken die vaak door middel van reclame worden bestendigd. Daarnaast zullen we een sterker op integratie gerichte vertegenwoordiging van mensen bevorderen.

Mensen voorbereiden op de toekomst van het werk

Door onze inspanningen om een evenwichtigere en een sterker op integratie gerichte samenleving op te bouwen, erkennen we dat veranderingen in de arbeidswereld van invloed zijn op de werkgelegenheidsvooruitzichten van veel mensen. Veel van de huidige werkaspecten – functies, werkplekken, werktijden, vaardigheden – evolueren snel. Het is onze verantwoordelijkheid om werkgelegenheid te genereren en te behouden. Hiertoe bereiden we onze eigen medewerkers en andere mensen buiten onze organisatie voor op de maatschappelijke en technologische veranderingen die zich voordoen.

We zorgen ervoor dat alle medewerkers tegen 2025 omgeschoold of bijgeschoold zijn, zodat zij over een toekomstbestendige set vaardigheden beschikken. Hoewel we mogelijk geen vaste, voltijdse en vaste banen voor het leven kunnen aanbieden, willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers over de nodige vaardigheden beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien, zowel binnen als buiten Unilever. Naast de ontwikkeling van vaardigheden willen we tegen 2030 pionierswerk verrichten op het gebied van nieuwe werkgelegenheidsmodellen en onze mensen flexibele arbeidsmogelijkheden bieden.

In samenwerking met onze vakbonden en personeelsvertegenwoordigers gaan we nieuwe manieren van werken ontwikkelen en beproeven, om zowel zekerheid als flexibiliteit te bieden. Dit omvat opties zoals flexibele arbeidscontracten met uitkeringen zoals pensioenregelingen of het aanbieden van verlof om te studeren of bij te scholen. Hierdoor ontstaat een omgeving die openheid en aanpassingsvermogen waardeert, talent en prestaties naar een hoger niveau tilt en veerkracht opbouwt.

Buiten onze organisatie willen we tegen 2030 10 miljoen jonge mensen essentiële vaardigheden aangeleerd hebben om hen voor te bereiden op de kansen op een baan. Door te investeren in het opbouwen van vaardigheden en door jonge mensen kansen te bieden om werkervaring op te doen, zullen we de groei stimuleren en de digitale mogelijkheden versnellen. Daarnaast bouwen we expertise op en verhogen we de productiviteit.

We werken samen met partners op LevelUp – een platform voor jeugdwerkgelegenheid – om jongeren een one-stop-shop te bieden om hun doel te ontdekken en om toegang te krijgen tot opleidingen, vrijwilligerswerk en werkervaringen. Daarnaast zullen we wereldwijd ook onze leerprogramma’s over uitbreiden en met onze leveranciers en distributeurs samenwerken om beroepsvaardigheden te ontwikkelen en werkgelegenheidskansen te delen, om jonge mensen te helpen aan het werk te gaan.

Terug naar boven