Doorgaan naar Inhoud

Plasticvervuiling is te verhelpen maar wereld heeft plan nodig

Gepubliceerd:

Veel overheden en organisaties werken hard om plastic afval en vervuiling aan te pakken. Maar het probleem wordt erger en de inspanningen houden geen gelijke tred. Wij geloven dat de wereld een VN-verdrag nodig heeft om het probleem echt aan te pakken.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Plastic is een waardevol materiaal. Het is cruciaal voor de veilige en efficiënte distributie van producten en het heeft een lagere ecologische voetafdruk dan veel alternatieven. Het probleem is dat veel te veel ervan in het milieu terechtkomt.

Er wordt zelfs voorspeld dat de plasticvervuilingscrisis tussen nu en 2040 zal toenemen met twee keer zoveel nieuw plastic en vier keer meer in de oceaan.

Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Maar plastic helemaal verbieden is niet de oplossing. De oplossing ligt in het verminderen van het produceren van nieuw plastic, terwijl al het geproduceerde plastic in een circulaire economie wordt gehouden (en het te behandelen als een hulpbron in plaats van als afval).

Op beide fronten werken we hard, omdat we volledig accepteren dat het plastic dat we produceren onze verantwoordelijkheid is. We hebben beloofd ons gebruik van nieuw plastic tegen 2025 te halveren – deels door meer dan 100.000 ton plastic uit onze verpakkingen te verwijderen – en al onze verpakkingen zo te ontwerpen dat ze volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. En we maken goede vooruitgang.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.


We hebben ook vrijwillige industrieovereenkomsten ondertekend, waaronder de New Plastics Economy Global Commitment die tot doel heeft plastic afval en vervuiling bij de bron uit te roeien, en verschillende Plastic Pacts, die regeringen, NGO's en bedrijven samenbrengen om sneller vooruitgang te boeken in de richting van hergebruik en herbestemming van plastic.

Deze afspraken werken. Volgens het Global Commitment 2021 Progress Report hebben de betrokken merken en retailers voor het tweede jaar op rij hun consumptie van nieuw plastic in verpakkingen collectief verminderd. Dit traject zal worden versneld door nieuwe toezeggingen die ervoor zorgen dat het gebruik van nieuw plastic tegen 2025 in absolute termen met bijna 20% zal dalen in vergelijking met 2018.

Maar hoewel de zaken de goede kant op gaan en vaart maken, zijn dit soort toezeggingen alleen niet voldoende: we moeten veel verder en veel sneller gaan.

Zonder veranderingen in de manier waarop landen plastic gebruiken, recyclen en uiteindelijk verminderen, zullen we het probleem niet oplossen. We hebben strenge, wereldwijde actie nodig die de oorzaak aanpakt. En in sommige gevallen betekent dat een overgang van vrijwillige naar verplichte maatregelen.

Daarom pleiten we, samen met meer dan 70 andere bedrijven, voor een ambitieus en juridisch bindend VN-verdrag - gebaseerd op een circulaire economie - om plasticvervuiling op wereldschaal aan te pakken, vergelijkbaar met hoe het akkoord van Parijs ons op weg heeft geholpen in termen van de klimaatcrisis.

We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel en aanpak nodig

Plasticvervuiling begint en eindigt niet bij nationale grenzen, dus de wereld heeft een samenhangende en gecoördineerde internationale reactie nodig die het probleem bij de bron aanpakt. Een circulaire economie voor plastic zal ook helpen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken en tegelijkertijd positieve sociale en economische effecten teweeg te brengen.

We zijn van mening dat het verdrag iedereen - regeringen, bedrijven en de civiele samenleving - op één lijn moet brengen achter een gemeenschappelijk begrip van de oorzaken en aanpak. Voor bedrijven en investeerders creëert dit een gelijk speelveld en voorkomt het een lappendeken van losstaande ambities en oplossingen, terwijl de juiste voorwaarden worden geschapen om op schaal een circulaire economie voor plastic in de praktijk te laten werken.

We zijn ook van mening dat het wettelijk bindend moet zijn en verplichte doelen moet bevatten om de productie van nieuw plastic te beperken - op nationaal overheidsniveau, om verantwoording te stimuleren. Door ervoor te zorgen dat elk land deelneemt en hieraan voldoet, zullen de investeringen worden vrijgegeven die nodig zijn om innovaties, infrastructuur en vaardigheden op te schalen op de plaatsen die dit het hardst nodig hebben.

En er is goede reden om optimistisch te zijn dat zo'n verdrag kan worden opgesteld en aangenomen: bijna tweederde van de VN-lidstaten – 130 landen – steunt het idee al, net als een toenemend aantal bedrijven en investeringsgroepen. Mensen eisen ook actie. De petitie van het WWF waarin wordt opgeroepen tot het verdrag is tot nu toe door meer dan 2 miljoen mensen ondertekend. Maar we hebben meer organisaties en mensen nodig om hun steun te betuigen – om druk uit te oefenen op alle regeringen om aan de slag te gaan met de uitvoering van het verdrag.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.
We hebben de oplossingen al die nodig zijn om de jaarlijkse stroom plastic in de oceaan tegen 2040 met ongeveer 80% te verminderen.

Zoals het rapport Breaking the Plastic Wave van The Pew Charitable Trusts aangeeft, is het niet het gebrek aan technische oplossingen dat ons ervan weerhoudt de plasticvervuiling aan te pakken, maar eerder de gebrekkige regelgeving, bedrijfsmodellen en financieringsmechanismen.

Rock pools

Laat je stem horen

We hebben dringend een wereldwijde juridisch bindende overeenkomst nodig waarbij elk land wordt betrokken bij het beëindigen van deze crisis tegen 2030. Er is geen tijd te verliezen.

U kunt de WWF petitie hier ondertekenen

Terug naar boven